• Home
  • Spory o znaki towarowe

Ochrona marki - ochrona znaku towarowego

Spory o naruszenie znaków towarowych

Kancelaria Prawa Gospodarczego Wiński zapewnia opiekę prawną w procesie budowania marki przedsiębiorstwa. Tworzymy umowy produkcyjne, umowy licencyjne oraz sieci franczyzowe z uwzględnieniem pełnej ochrony praw do znaków towarowych, know-how, tajemnicy przedsiębiorstwa, zachowania poufności i klauzul konkurencyjnych.

Reprezentujemy naszych klientów w sporach sądowych dotyczących naruszenia znaku towarowego z uwzględnieniem dorobku orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Używanie znaku towarowego wiąże się z ryzykiem gospodarczym. Każdy przedsiębiorca inwestuje w budowanie marki, reklamę i promocję swoich towarów lub usług w celu zwiększenia sprzedaży i udziału w rynku. Konkurencja może z jednej strony próbować przeszkodzić nam w budowaniu naszej pozycji rynkowej, a z drugiej - podszywać się pod naszą działalność w celu przejęcia części klienteli. W każdym czasie możemy zatem znaleźć się po jednej lub drugiej stronie barykady, tj. jako ten, kto broni znaku towarowego przed jego naruszaniem przez osoby trzecie albo jako ten, kto o takie naruszenie jest oskarżony.

Spory o znaki towarowe - co można zrobić?

Piotr, Przedsiębiorca: Mam zarejestrowany znak towarowy w Polsce. Odkryłem, że konkurencyjna firma złożyła w Urzędzie Patentowym wniosek o rejestrację prawie identycznego znaku? Co powinienem zrobić?

- W opisanym przypadku, po porównaniu przez profesjonalistę obydwu znaków towarowych i potwierdzeniu istnienia kolizji, można złożyć sprzeciw od rejestracji znaku towarowego, który narusza wcześniejsze prawa Pana Piotra. Termin do wniesienia sprzeciwu wynosi trzy miesiące od daty opublikowania przez Urząd Patentowy RP informacji o znaku towarowym zgłoszonym do rejestracji przez konkurencyjny podmiot. Po upływie tego terminu możemy również wystąpić o unieważnienie prawa ochronnego do znaku towarowego konkurenta.

Niezależnie od powyższego, Pan Piotr może wystąpić przeciwko naruszycielowi na drogę sądową z żądaniem zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej, jaka byłaby należna. Sąd może również orzec o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia, co stanowi napiętnowanie działalności naruszyciela.

Agata, Wspólnik zarządzający Spółki jawnej: Nasza firma od wielu lat zajmuje się produkcją słodyczy. Nasz flagowy produkt jest sprzedawany w Polsce oraz eksportowany do krajów Bliskiego Wschodu. Stwierdziliśmy, że na rynku krajowym pojawiła się podróbka naszego produktu - na opakowaniach znajduje się prawie identyczne z naszym znakiem towarowym oznaczenie, przestawiono tylko niektóre litery i użyto nieco innej czcionki. Jakie działania możemy podjąć w ramach ochrony przed takimi podróbkami?

- W tej sytuacji uprawniony do znaku towarowego powinien zabezpieczyć materiał dowodowy i wezwać naruszyciela do zaniechania opisanych przez Panią Agatę praktyk. W razie bezskuteczności wezwania sprawę należy skierować na drogę sądową. W przypadku, gdy działania nieuczciwego konkurenta mogą narazić uprawnionego do znaku towarowego na niepowetowaną szkodę (np. utrata rynku, przejęcie klienteli, utrata renomy i rozwodnienie znaku towarowego), można wystąpić do Sądu o zabezpieczenie powództwa poprzez tzw. zarządzenie tymczasowe. Sąd – jeszcze przed rozpoczęciem sprawy – może nakazać, aby naruszyciel zaniechał na czas trwania procesu produkcji i sprzedaży towarów ze spornym znakiem towarowym.

Ryszard, Prezes Zarządu Spółki z o.o.: Produkujemy i sprzedajemy wykładziny dywanowe i różne akcesoria na terytorium Niemiec. Posiadamy znak towarowy z ochroną na Polskę. Nasze produkty projektowane są zgodnie z obowiązującym wzornictwem i modą z magazynów wnętrz. Konkurencyjna firma z Niemiec zarzuca nam naruszenie ich prawa z rejestracji unijnego znaku towarowego. Grożą, że wytoczą nam postępowanie przed sądem niemieckim oraz odszkodowaniem na kilkaset tysięcy euro. Czy mamy się czego obawiać? Jak możemy się bronić?

- W pierwszej kolejności należy zbadać, czy faktycznie istnieje ryzyko naruszenia znaku towarowego niemieckiego konkurenta. Należy również ocenić, czy stosowane przez klienta wzornictwo produktów nie narusza praw osób trzecich i nie prowadzi do ryzyka pomyłki wśród potencjalnych klientów. W przypadku, gdyby takie ryzyko pomyłki istniało, należy przystąpić do negocjacji z prawnikami niemieckiego przedsiębiorcy w celu ugodowego zakończenia sporu. Wiąże się to z podpisaniem oświadczenia o zaniechaniu naruszeń (tzw. cease and desist letter) oraz zapłatą ryczałtowego odszkodowania i zwrotu kosztów adwokata. Warunkiem ugody będzie z pewnością zaniechanie używania spornego znaku towarowego oraz wzornictwa produktów, które może wprowadzać w błąd. W przypadku natomiast, gdyby roszczenia konkurenta niemieckiego okazały się bezzasadne, należy odmówić wykonania żądań, a następnie przygotować się do obrony w ewentualnym procesie sądowym. Taki proces niestety będzie toczył się przed sądem niemieckim. W takim przypadku nasza kancelaria korzysta ze wsparcia renomowanych kancelarii prawnych na terytorium Niemiec, z którymi współpracujemy od lat.

Kancelaria Wiński posiada bogate doświadczenie w zakresie sporów sądowych i pozasądowych o znaki towarowe i ich ochronę.

Dla naszych Klientów:
  • występujemy w postępowaniach spornych dotyczących rejestracji znaków towarowych (sprzeciw, unieważnienie) przed Urzędem Patentowym RP oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej,
  • prowadzimy monitoring polskich i europejskich baz znaków towarowych,
  • wnosimy sprzeciwy co do rejestracji kolizyjnych znaków towarowych,
  • reprezentujemy klientów w sporach sądowych dotyczących naruszeń znaków towarowych.

Sześć zasad ochrony znaku towarowego

1. Nie zwlekaj.

Znak towarowy warto zgłosić do ochrony (rejestracji) jak najwcześniej, najlepiej jeszcze przed rozpoczęciem jego używania. Jeżeli konkurencja zgłosi ten sam lub podobny znak towarowy wcześniej od Ciebie, może to stanowić przeszkodę nie tylko do zgłoszenia Twojego znaku, ale i do jego używania.

2. Wybieraj mądrze. Wybieraj bezpiecznie.

Znak towarowy powinien być charakterystyczny i mieć wysoką zdolność odróżniającą wobec znaków towarowych konkurencji; nie może być (podobny) kolizyjny w stosunku do innych znaków towarowych, które wcześniej uzyskały ochronę. Dlatego, aby bezpiecznie wybrać nazwę lub logo dla swojej marki warto, abyś sprawdził, czy Twój znak towarowy nie narusza praw osób trzecich (tzw. badanie czystości).

3. Zaufaj profesjonaliście.

Zawodowy pełnomocnik, uprawniony do reprezentowania Klientów przed Urzędem Patentowym RP, EUIPO i WIPO oceni, czy Twój znak towarowy spełnia wszystkie wymagania prawne, by uzyskać ochronę, przygotuje wniosek do właściwego urzędu, poinformuje Cię o wysokości i terminach opłat urzędowych i będzie monitorował przebieg postępowania rejestracyjnego. Może też wykonać badanie czystości znaku towarowego.

4. Korzystaj z pełnej ochrony.

Jeżeli np. produkujesz towary, które zamierzasz także sprzedawać pod swoją marką, zadbaj, aby Twój znak towarowy został zgłoszony do ochrony we wszystkich odpowiednich klasach towarowych i usługowych, w tym w klasie obejmującej sprzedaż/eksport/import. Oznacza to wprawdzie konieczność poniesienia wyższej opłaty urzędowej, ale ochrona Twojego znaku towarowego będzie pełniejsza, a Twoje interesy lepiej zabezpieczone. Prawo ochronne na znak towarowy jest prawem bezwzględnym i jest skuteczne wobec wszystkich podmiotów, ale ochrona znaku towarowego obejmuje tylko towary i usługi objęte rejestracją.

5. Pamiętaj o przedłużeniu ochrony znaku towarowego.

Prawo ochronne na znak towarowy, tak w Polsce, jak i Unii Europejskiej, jest udzielane na okres dziesięciu lat i po tym czasie może być przedłużone na kolejne dziesięciolecie. Wymaga to uiszczenia stosownych opłat urzędowych w odpowiednim terminie. Twój pełnomocnik dopilnuje wszystkich formalności. W ten sposób ochrona znaku towarowego może być przedłużana w nieskończoność.

6. Monitoruj konkurencyjne znaki towarowe.

W obecnym stanie prawnym w Polsce w zakresie ochrony znaków towarowych obowiązuje tzw. system sprzeciwowy, podobny do procedury stosowanej przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO. Oznacza to, że urzędy nie mają obowiązku badać, czy nowo zgłoszony do ochrony znak towarowy nie narusza wcześniejszych praw innych osób. Dlatego tak istotny jest regularny monitoring baz znaków towarowych - krajowej, europejskiej i światowej - w których publikowane są nowe zgłoszenia. Warto zlecić to zadanie profesjonalnej kancelarii, specjalizującej się w ochronie znaków towarowych.

Dlaczego ochrona znaku towarowego jest tak ważna w dzisiejszych czasach?

Znak towarowy służy przede wszystkim do identyfikacji produktów lub usług przedsiębiorcy i wyróżnieniu spośród konkurencji. We współczesnej gospodarce wolnorynkowej znak towarowy firmy (logo lub nazwa handlowa) stanowi jeden z kluczowych elementów budowania konkurencyjności.

Aby ochrona znaku towarowego była skuteczna w świetle prawa, znak towarowy musi uzyskać prawo ochronne (rejestrację), o przyznaniu którego decyduje właściwy urząd (np. w Polsce - Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, w Unii Europejskiej - Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, czyli EUIPO).

Posiadając znak towarowy chroniony prawem, uprawniony do znaku towarowego może skutecznie dochodzić swoich praw w sytuacji, gdy konkurencyjne podmioty gospodarcze będą podszywać się pod posiadacza znaku, oferując produkty lub usługi oznaczone znakiem towarowym identycznym lub łudząco podobnym, co we współczesnym świecie drapieżnej konkurencji zdarza się nader często.

Walka z piractwem i podróbkami

Oferujemy pomoc prawną w walce z podróbkami produktów markowych. Reprezentujemy klienta przed organami celnymi oraz sądami powszechnymi od momentu zgłoszenia podejrzenia importu produktów naruszających znak towarowy lub wzór przemysłowy (tzw. podróbki) do wydania wyroku zakazującego naruszeń i jego egzekucji komorniczej. Monitorujemy rynek pod kątem wprowadzania do obrotu podróbek oryginalnych produktów klienta. Współpracujemy z organami celnymi. Poprzez codzienny kontakt uzyskujemy informacje o zatrzymaniach celnych produktów pirackich. Na podstawie tych informacji wszczynamy właściwe procedury celne lub sądowe.

Organizujemy obsługę prawną w walce z podróbkami również na terytorium Niemiec. Dzięki ścisłej współpracy z partnerskimi kancelariami prawnymi możemy zaoferować pełen zakres usług prawnych związanych z zatrzymaniem celnym podróbek oraz reprezentację prawną w procesie o dochodzenie roszczeń z tego tytułu.

Naszymi klientami są globalni i krajowi producenci, dystrybutorzy produktów, spółki innowacyjne, firmy projektowe oraz agencje reklamowe.

marek winski

Kancelaria WińskiE. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
T. (+48) 71 79 400 90
T. (+48) 22 122 88 42Biuro Wrocław

ul. Leszczyńskiego 4, lok. 80
50-078 Wrocławfilia warszawa

ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa

Doświadczenie


Stała obsługa na terytorium Polski producenta najbardziej znanej na świecie zabawki logicznej pochodzącej z Węgier. Monitoring i przeciwdziałanie importowi, oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu produktów pirackich oraz podróbek. Reprezentacja przed organami celnymi.

Stała opieka prawna nad renomowaną polską marką mebli domowych, w tym zwalczanie naruszeń znaku towarowego i czynów nieuczciwej konkurencji na terytorium Polski oraz poprzez Internet.

Reprezentacja w sporze o naruszenie znaku towarowego niemieckiego producenta artykułów promocyjnych przez polskiego dystrybutora.

Reprezentacja w sporze o ustalenie braku naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego renomowanego polskiego producenta produktów cukierniczych.

FAQ.


Co to jest znak towarowy ?

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub takie, które da się w sposób graficzny wyrazić. W szczególności znakiem towarowym może być np. rysunek, wyraz (łącznie z nazwiskami osób), ornament, forma przestrzenna (w tym forma towaru lub opakowania), melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

Po co jest znak towarowy ?

We współczesnej gospodarce wolno rynkowej logo firmy lub nazwa handlowa stanowią jeden z kluczowych elementów budowania konkurencyjności. W rankingu najbardziej wartościowych marek polskich renomowane znaki towarowe wyceniane są nawet na kilkadziesiąt milionów złotych. Znak towarowy służy przede wszystkim identyfikacji produktów lub usług przedsiębiorcy i wyróżnieniu się spośród konkurencji. Znak towarowy oprócz przyciągania klientów, może służyć budowaniu autoryzowanych sieci dystrybucyjnych i franczyzowych oraz pozwala uzyskać istotne oszczędności dzięki optymalizacji podatkowej.

Jak bezpiecznie wybrać znak towarowy ?

Budowanie silnej marki należy zacząć od wyboru nazwy, która posiada zdolność odróżniającą, identyfikuje produkt lub usługę i nie jest kolizyjna wobec innych nazw, używanych wcześniej w obrocie. Przed ostatecznym wyborem warto sprawdzić czy nasz logotyp nie narusza praw osób trzecich (tzw. badanie czystości). W dużych firmach produkcyjnych i handlowych tego typu badanie jest standardem dla każdej nowej nazwy produktu lub usługi. W ten sposób minimalizujemy ryzyko późniejszej odpowiedzialności odszkodowawczej oraz konieczności zmiany nazwy, co wiąże się ze znacznymi kosztami rebrandingu. Nie wspominając już o utraconych kosztach reklamy i utracie dotychczas budowanej marki.

Jak chronić znak towarowy ?

Gdy już wybierzemy bezpieczną nazwę i zainwestujemy w stworzenie profesjonalnego logo graficznego oraz strony www, warto zadbać o ich skuteczną ochronę prawną. W celu uzyskania ochrony znak towarowy należy zarejestrować. Rejestracji znaku towarowego można dokonać w Polsce lub na terytorium całej Unii Europejskiej (tzw. rejestracja wspólnotowa). Niekiedy preferowana jest rejestracja znaku w wybranych krajach (np. w przypadku braku możliwości rejestracji wspólnotowej lub planowania działalności w USA, Rosji lub Chinach).

Jakie korzyści daje rejestracja znaku towarowego ?

  • bezwzględna ochrona znaku na terytorium Polski, Unii Europejskiej lub innego kraju
  • brak ryzyka prawnego naruszenia praw osób trzecich (odszkodowanie i rebranding)
  • bezpieczeństwo nakładów na promocję i reklamę
  • możliwość amortyzacji podatkowej znaku towarowego
  • możliwość posługiwania się symbolem ®

Od kiedy moje logo/oznaczenie będzie chronione ?

Znak towarowy podlega ochronie od daty zgłoszenia we właściwym urzędzie patentowym o ile udzielone zostanie prawo ochronne. Oznacza to, że ochrona znaku towarowego rozciąga się na okres od jego zgłoszenia, przy czym ochrona zostaje przyznana dopiero z chwilą rejestracji. Rejestracja znaku towarowego trwa w praktyce od 1 - 2 lat. Przy spełnieniu pewnych warunków obecnie dostępna jest również przyspieszona ścieżka rejestracji znaków wspólnotowych (tzw. fast track).

Kiedy najlepiej zgłosić logo/oznaczenie do ochrony ?

Znak towarowy należy zgłosić do ochrony jak najwcześniej, najlepiej jeszcze przed rozpoczęciem jego używania. Jeżeli konkurencja zgłosi ten sam lub podobny znak wcześniej, może to stanowić przeszkodę nie tylko do zgłoszenia naszego znaku, ale także do jego używania.

Czy mogę zabronić wszystkim podmiotom używania mojego znaku ?

Prawo ochronne ze znaku towarowego jest prawem bezwzględnym i jest skuteczne wobec wszystkich podmiotów (erga omnes). Należy jednak pamiętać, że prawo ochronne na znak towarowy rozciąga się tylko na towary i usługi objęte rejestracją.

Chcesz wiedzieć więcej ? Napisz do nas na adres kancelaria@winski.pl w celu otrzymania poradnika Kancelarii Wiński w zakresie ochrony znaków towarowych.

Skontaktuj się z Kancelarią Prawa Gospodarczego Wiński

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
T. (+48) 71 79 400 90
F. (+48) 71 79 400 91
T. (+48) 22 122 88 42

godziny

Pn - Pt: 900- 1700
Sb - Nd: nieczynne

Wpisz swoje imię
Nr telefinu
Wpisz swój adres email adres email niewaściwy
Wpisz swoją wiadomość

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marek Wiński z siedzibą przy ul. Partyzantów 101/4, 51-679 Wrocław. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zapytania ofertowego. Masz prawo do wglądu, poprawiania i żądania usunięcia danych. Więcej: Polityka prywatności

Biuro Wrocław

ul. Leszczyńskiego 4, lok. 80
50-078 Wrocław

filia warszawa

ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa