• Home
  • Spory o domeny internetowe

Spory o domeny internetowe

Domeny internetowe najwyższego stopnia (.com, .eu, .pl) stają się istotnym elementem tożsamości i marketingu przedsiębiorstw, stąd ich wartość jest coraz większa. Internet stanowi nie tylko instrument nieograniczonego dostępu do potencjalnego klienta, ale również dodatkowe pole do nadużyć i naruszeń marki przedsiębiorcy. Kancelaria Wiński dysponuje doświadczeniem w negocjowaniu warunków zbycia nazw domen internetowych, dochodzeniu roszczeń o zaniechanie naruszeń i przeniesieniu praw do nazw domen internetowych na rzecz podmiotów uprawnionych.

Występowaliśmy w postępowaniach przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, jak również w sprawie domen .eu przed Sądem Arbitrażowym w Pradze (ADR) oraz domen .com przed WIPO w Genewie.

Nasze usługi w zakresie sporów o domeny internetowe.

Analiza prawna odzyskania nazwy domeny internetowej (m.in. analiza dotychczasowego wykorzystania domeny, dane whois, ocena znaków towarowych i innych praw wyłącznych, opracowanie strategii prawnej, raport SWAT)

  • Postępowanie przedsądowe (m.in. blokada transferu nazwy domeny, zabezpieczenie dowodów, pismo o zaprzestaniu naruszeń, negocjacje polubowne, przygotowanie i realizacja umowy)
  • Odzyskiwanie domen internetowych w postępowaniu arbitrażowym (m.in. przygotowanie wniosku arbitrażowego i podpisanie klauzuli arbitrażowej, przygotowanie pozwu głównego, komunikacja z ośrodkiem arbitrażowym, pisma procesowe w trakcie postępowania, odzyskiwanie domen internetowych)
  • Odzyskiwanie domen internetowych przed sądami powszechnymi (w tym przygotowanie pozwu głównego, komunikacja z sądem, pisma procesowe w toku postępowania, apelacje i wykonanie decyzji sądu)
  • Monitoring domen internetowych i ich zakup na platformach aukcyjnych

  • Doradztwo prawne w zakresie domen internetowych oraz znaków towarowych, praw autorskich, nazw firm, naruszenia dobrego imienia, wizerunku firmy lub osoby.Nasze podejście.

Nasze podejście.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w sporach o domeny internetowe, wykorzystujemy nowoczesne i skuteczne środki analizy ryzyka procesowego oraz optymalne metody odzyskania domeny internetowej.

Analizujemy wszystkie dostępne źródła informacji wykorzystując rejestry publiczne, informacje whois, dane z archiwów internetowych.

Nasza strategia, w każdym przypadku, obejmuje przede wszystkim zabezpieczenie dostępnych dowodów naruszenia oraz uniemożliwienie podmiotowi naruszającemu przekazanie domeny osobie trzeciej. Innymi słowy, zawczasu zapobiegamy działaniom naruszyciela, które mogą utrudnić osiągnięcie celu Klienta i odzyskanie należnej mu domeny internetowej.

W oparciu o analizę stanu faktycznego i prawnego sprawy rekomendujemy Klientowi optymalną ścieżkę dochodzenia praw do spornej domeny internetowej. W szczególności rekomendujemy, czy sprawa nadaje się do postępowania przed sądem polubownym dla domen internetowych .pl, eu, com, czy też korzystniejszym rozwiązaniem jest skierowanie sprawy do tradycyjnego postępowania przed sądem powszechnym.

Nasze osiągnięcia.

Z sukcesem występowaliśmy w postępowaniach przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, a także w sprawach domen .eu przed Sądem Arbitrażowym w Pradze (ADR) oraz domen .com przed WIPO w Genewie. Jesteśmy dumni, że mieliśmy okazję z sukcesem reprezentować naszych klientów w sporach o domeny internetowe w Polsce i Europie dla takich marek jak Audi, Lidl, Lufthansa, Vredestein i innych.

Standardy obsługi.

Podstawą naszej współpracy z klientem jest dobra komunikacja, zrozumienie potrzeb i realistyczny feedback. Przedstawiamy klientowi dokładną i realistyczną ocenę przypadku. Niezwłocznie podejmujemy wszelkie niezbędne działania. Nasze doświadczenie w tego typu sprawach wymaga od nas agresywnego działania, jeśli wymaga tego stan sprawy lub postawa naruszyciela. Dzięki sprawnie działającemu back office, klient otrzymuje regularne raporty o stanie sprawy, planie działania, wydarzeniach w toku postępowania oraz prognozach co do dalszego przebiegu sprawy. Wszędzie tam, gdzie stan sprawy zależy od decyzji sądu lub działań strony przeciwnej, podejmujemy racjonalne działania i rozsądne naciski w celu przyspieszenia procesu.

FAQ

Jakie są podstawy do odzyskania polskiej domeny internetowej?

W Polsce nie ma jednej dedykowanej regulacji prawnej dotyczącej domen internetowych oraz sporów związanych z rejestracją i/lub korzystaniem z domen internetowych. Dlatego też w Polsce spory o domeny internetowe rozstrzygane są na podstawie ogólnych zasad dotyczących ochrony praw wyłącznych.

Podstawą roszczeń w sporach o prawa do domen internetowych w Polsce są wspólnotowe i krajowe znaki towarowe oraz wzory przemysłowe, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, ochrona nazw handlowych, wizerunku i dóbr osobistych.

Jaki sąd będzie rozstrzygał spory o polskie domeny internetowe .pl?

Spory dotyczące domen z krajową końcówką .pl mogą być prowadzone przed sądem powszechnym lub jednym z dwóch sądów polubownych wskazanych na stronie Krajowego Rejestru Domen:

- Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie

- Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.

W praktyce spory o prawa do domen internetowych .pl są w Polsce najczęściej rozstrzygane przez Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Od momentu powstania w 2003 r. ten sąd polubowny rozstrzygnął ponad 900 sporów o domeny internetowe .pl.

Jakie są korzyści z przekazania sprawy do sądu polubownego ds. domen internetowych .pl?

Rozwiązania przyjęte w Regulaminie Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych, takie jak:
1) możliwość wyboru konkretnego arbitra do rozstrzygnięcia sporu,
2) lista arbitrów zawierająca osoby o najwyższych kwalifikacjach zawodowych,
3) termin rozpatrzenia sprawy 1 miesiąc od daty otrzymania akt przez arbitra,
4) porozumiewanie się arbitra ze stronami sporu co do zasady za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
5) rozprawa jest dopuszczalna tylko na zgodny wniosek stron w określonych sytuacjach
pozwalają na terminowe i merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy.

W jakich przypadkach korzystniejsze jest skierowanie sprawy o odzyskanie domeny internetowej do sądu powszechnego?

W przypadku, gdy przedmiot sporu wykracza poza uprawnienia sądu polubownego, w szczególności gdy przedmiotem sporu jest dochodzenie roszczeń pieniężnych, w tym odszkodowań za naruszenie dobrego imienia, wizerunku lub nieuczciwą konkurencję, zasadne będzie poszukiwanie ochrony prawnej przed sądem powszechnym.

Jak długo trwa dochodzenie zwrotu domeny internetowej przed sądem polubownym dla domen internetowych z końcówką .pl?

W standardowym toku postępowania, sprawa rozstrzygana jest po około 6 miesiącach od jej wszczęcia. Postępowanie przed sądem polubownym dla domen internetowych .pl składa się z kilku etapów. W pierwszej fazie powód składa do sądu wniosek o wszczęcie postępowania. Sąd polubowny zobowiązuje obie strony do podpisania zapisu na sąd polubowny (zgody na sąd polubowny) oraz do wyboru arbitra lub arbitrów. Etap ten może trwać kilka tygodni. Po uzyskaniu zgody obu stron na postępowanie arbitrażowe i wybór arbitra, powód składa pozew, a pozwany odpowiedź na pozew. Etap ten może trwać około 3 miesięcy. Po zapoznaniu się ze stanowiskami obu stron, sąd w osobie arbitra lub arbitrów wydaje orzeczenie. Ta faza postępowania trwa około 2 miesięcy.

Jak długo trwa odzyskanie domeny internetowej przed sądem powszechnym?

W standardowym toku postępowania, sprawa rozstrzygana jest po około 1,5 roku do 2 lat od jej wszczęcia. Postępowanie przed sądem powszechnym jest znacznie bardziej sformalizowane niż przed sądem polubownym. W trakcie tego postępowania istnieje szereg terminów, których nie można pominąć ani skrócić. W przeciwieństwie do sądu polubownego, w przypadku sądu powszechnego sprawa rozpoznawana jest przede wszystkim na rozprawach, które wyznaczane są co kilka miesięcy.

Jakie są koszty urzędowe sporu o polską domenę internetową przed sądem arbitrażowym?

W celu wszczęcia postępowania arbitrażowego należy złożyć wniosek o zamiarze wniesienia pozwu oraz uiścić opłatę rejestracyjną w wysokości ok. 100 EUR. Opłata za wniesienie pozwu wynosi ok. 800 EUR.

Jakie są koszty urzędowe sporu o polską domenę internetową przed polskim sądem powszechnym?

Koszty postępowania przed sądem powszechnym zależą od ilości roszczeń (np. zaniechanie czynu nieuczciwej konkurencji, zaniechanie naruszenia praw autorskich, zaniechanie naruszenia prawa do firmy itp.) oraz wysokości ewentualnych roszczeń o odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Za każde roszczenie (zazwyczaj ok. 3 do 5 takich roszczeń) pobierana jest opłata w wysokości ok. 80 EUR. Od roszczeń pieniężnych pobierana jest jednak opłata proporcjonalna w wysokości ok. 5% (w zależności od wysokości roszczenia).

 

 

 

marek winski

Kancelaria WińskiE. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
T. (+48) 71 79 400 90
T. (+48) 22 122 88 42Biuro Wrocław

ul. Leszczyńskiego 4, lok. 80
50-078 Wrocławfilia warszawa

ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa

Doświadczenie


Odzyskanie domeny .eu Europejskiej Giełdy Transportowej w procesie przed europejskim sądem arbitrażowym w Pradze.

Obrona rejestracji domeny .eu przed WIPO w Genewie przeciwko renomowanemu producentowi płytek ceramicznych.

Odzyskanie domen .pl oraz .com.pl przed polskim Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych znanego niemieckiego producenta ekskluzywnych opon zimowych do samochodów.

Reprezentowanie polskiego renomowanego producenta mebli w sporze o bezprawne zajęcie domeny globalnej .com i w negocjacjach o nabycie praw do domeny globalnej .com od koreańskiego handlarza domenami.

Skontaktuj się z Kancelarią Prawa Gospodarczego Wiński

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
T. (+48) 71 79 400 90
F. (+48) 71 79 400 91
T. (+48) 22 122 88 42

godziny

Pn - Pt: 900- 1700
Sb - Nd: nieczynne

Wpisz swoje imię
Nr telefonu
Wpisz swój adres email adres email niewaściwy
Wpisz swoją wiadomość

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marek Wiński z siedzibą przy ul. Partyzantów 101/4, 51-679 Wrocław. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zapytania ofertowego. Masz prawo do wglądu, poprawiania i żądania usunięcia danych. Więcej: Polityka prywatności

Biuro Wrocław

ul. Leszczyńskiego 4 lok. 80
50-078 Wrocław

filia warszawa

ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa